Výzvy

Uzavreté výzvy PRV:

Výzva MAS_014/1.2/4 - UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/7.2/3 - UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/7.4/3 - UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/8.6/3 - UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/7.4/2 - Aktualizácia č.1 -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/8.6/2 - Aktualizácia č.1 -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/1.2/2 - Aktualizácia č.1 -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/7.2/2 - Aktualizácia č.1 -  UZAVRETÁ

Na základe aktualizácie č.1.2 Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER  si Vás dovoľujeme upozorniť na zmenu termínu ukončenia výzvy č. MAS_014/7.2/2 na 15.9.2020. Taktiež upozorňujeme na doplnenie prílohy:

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

Výzva MAS_014/1.2/2 -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/1.2/3 -  UZAVRETÁ

Výzva MAS 7.2  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS 7.4  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/1/OH  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/6.4/1  -  UZAVRETÁ

Aktualizácia Výzvy MAS_014/6.4/1  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/2/OH  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/1.2/1  -  UZAVRETÁ

Aktualizácia Výzvy MAS_014/1.2/1  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/8.6/1  -  UZAVRETÁ

Aktualizácia Výzvy MAS_014/8.6/1  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/3/OH  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/4/OH - UZAVRETÁ


Uzavreté výzvy IROP:

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-004 -  UZAVRETÁ / vyčerpanie finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Zoznam schválených ŽoPr v rámci výzvy IROP-CLLD-S658-512-004