Výzvy

Uzavreté výzvy PRV:

Výzva MAS_014/7.2/6 - UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/7.4/6 - UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/7.2/5.1 - UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/1.2/4 - UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/7.2/3 - UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/7.4/3 - UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/8.6/3 - UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/7.4/2 - Aktualizácia č.1 -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/8.6/2 - Aktualizácia č.1 -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/1.2/2 - Aktualizácia č.1 -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/7.2/2 - Aktualizácia č.1 -  UZAVRETÁ

Na základe aktualizácie č.1.2 Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER  si Vás dovoľujeme upozorniť na zmenu termínu ukončenia výzvy č. MAS_014/7.2/2 na 15.9.2020. Taktiež upozorňujeme na doplnenie prílohy:

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

Výzva MAS_014/1.2/2 -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/1.2/3 -  UZAVRETÁ

Výzva MAS 7.2  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS 7.4  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/1/OH  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/6.4/1  -  UZAVRETÁ

Aktualizácia Výzvy MAS_014/6.4/1  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/2/OH  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/1.2/1  -  UZAVRETÁ

Aktualizácia Výzvy MAS_014/1.2/1  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/8.6/1  -  UZAVRETÁ

Aktualizácia Výzvy MAS_014/8.6/1  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/3/OH  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/4/OH - UZAVRETÁ


Uzavreté výzvy IROP:

INFORMÁCIA O PLÁNOVANOM UZAVRETÍ VÝZVY PO HRANIČNOM DÁTUME UKONČENIA REALIZÁCIE PROJEKTU UVEDENOM VO VÝZVE K 21.12.2023

Aktivita A1 - Podpora podnikania a inovácií (uzávierka hodnotiaceho kola 30.11.2023)

Priebežný zostatok disponibilnej alokácie po 18. hodnotiacom kole: 113 762,22 €

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po uzavretom 7. hodnotiacom kole k 30.6.2021

- výška žiadaného príspevku v 7. hodnotiacom kole: 17 776,57 €

- výška schváleného príspevku: 15 384,97 €

- výška žiadaného príspevku v 11. hodnotiacom kole: 99 999,- €

- výška schváleného príspevku: 99 999,- €

Zoznam schválených ŽoPr v rámci výzvy IROP-CLLD-S658-511-001

INFORMÁCIE O AKTUÁLNEJ ALOKÁCII, VÝŠKE PRÍSPEVKU A DISPONIBILNEJ INDIKATÍVNEJ VÝŠKE FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV

Informácia o aktualizácii č.3 výzvy č. IROP-CLLD-S658-511-001

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-511-001 - Aktualizácia č.3 BSZ

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-511-001 - Aktualizácia č.3 SZ

Prílohy na stiahnutie - Aktualizácia č.3


Informácia o aktualizácii č.2 výzvy č. IROP-CLLD-S658-511-001

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-511-001 - Aktualizácia č.2 BSZ

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-511-001 - Aktualizácia č.2 SZ

Prílohy na stiahnutie - Aktualizácia č.2


Informácia o aktualizácii č.1 výzvy č. IROP-CLLD-S658-511-001

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-511-001 - Aktualizácia č.1 BSZ

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-511-001 - Aktualizácia č.1 SZ

Prílohy na stiahnutie - Aktualizácia č.1

Upozornenie na aktualizáciu prílohy č. 6 k ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia fin. situácie

Upozornenie na aktualizáciu prílohy č. 7 k ŽoPr -Finančná analýza


Výzva MAS IROP-CLLD-S658-511-001

Prílohy na stiahnutie

Aktivita D1 - Učebne základných škôl

Priebežný zostatok disponibilnej alokácie po 9. hodnotiacom kole: 797,16 €

Uzavretie výzvy z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov k 4.10.2023 (Zostatok disponibilnej alokácie je nižší ako minimálna výška príspevku)


Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po uzavretom 3. hodnotiacom kole k 3.5.2023

- výška žiadaného príspevku v 3. hodnotiacom kole: 80 873,85 €

- výška schváleného príspevku: 80 873,85 €

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po uzavretom 5. hodnotiacom kole k 3.7.2023

- výška žiadaného príspevku v 5. hodnotiacom kole: 66 420,03 €

- výška schváleného príspevku: 66 420,03 €

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po uzavretom 5. hodnotiacom kole k 3.9.2023

- výška žiadaného príspevku v 7. hodnotiacom kole: 12 003,44 €

- výška schváleného príspevku: 12 003,44 €

Zoznam schválených ŽoPr v rámci výzvy IROP-CLLD-S658-512-007

INFORMÁCIE O AKTUÁLNEJ ALOKÁCII, VÝŠKE PRÍSPEVKU A DISPONIBILNEJ INDIKATÍVNEJ VÝŠKE FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-007

Prílohy na stiahnutie


Aktivita D2 - Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Priebežný zostatok disponibilnej alokácie po 18. hodnotiacom kole: 396,46

Uzavretie výzvy z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov k 18.09.2023 (Zostatok disponibilnej alokácie je nižší ako minimálna výška príspevku)

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po uzavretom 15. hodnotiacom kole k 14.5.2023

- výška žiadaného príspevku v 15. hodnotiacom kole: 100 000,- €

- výška schváleného príspevku: 100 000,- €

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po uzavretom 17. hodnotiacom kole k 14.7.2023

- výška žiadaného príspevku v 17. hodnotiacom kole: 61 781,71 €

- výška schváleného príspevku: 61 781,71 €

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po uzavretom 18. hodnotiacom kole k 14.8.2023

- výška žiadaného príspevku v 18. hodnotiacom kole: 33 013,63

- výška schváleného príspevku:

Zoznam schválených ŽoPr v rámci výzvy IROP-CLLD-S658-512-003

INFORMÁCIE O AKTUÁLNEJ ALOKÁCII, VÝŠKE PRÍSPEVKU A DISPONIBILNEJ INDIKATÍVNEJ VÝŠKE FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV

Informácia o aktualizácii č.2 výzvy č. IROP-CLLD-S658-512-003

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-003 - Aktualizácia č.2 BSZ

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-003 - Aktualizácia č.2 SZ

Prílohy na stiahnutie - Aktualizácia č.2


Informácia o aktualizácii č.1 výzvy č. IROP-CLLD-S658-512-003

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-003 - Aktualizácia č.1 BSZ

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-003 - Aktualizácia č.1 SZ

Prílohy na stiahnutie - Aktualizácia č.1

Upozornenie na aktualizáciu prílohy č. 7 k ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia fin. situácie


Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-003

Prílohy na stiahnutie


Aktivita D1 - Učebne základných škôl

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-004 -  UZAVRETÁ / vyčerpanie finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Zoznam schválených ŽoPr v rámci výzvy IROP-CLLD-S658-512-004


Aktivita C1 - Komunitné sociálne služby

Informácia o  plánovanom zrušení výzvy IROP-CLLD-S658-512-005 z dôvodu presmerovania finančných prostriedkov na iné oblasti podpory - aktivity D1 a D2. Výzva bude zrušená ku dňu 13.12.2022.


Informácia o aktualizácii výzvy č. IROP-CLLD-S658-512-005

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-005 - Aktualizácia č.1 BSZ

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-005 - Aktualizácia č.1 SZ

Prílohy na stiahnutie - Aktualizácia č.1

Upozornenie na aktualizáciu prílohy č. 6 k ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia fin. situácie


Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-005

Prílohy na stiahnutie


Aktivita B3 - Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Informácia o  plánovanom predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-S658-512-006 z dôvodu presmerovania finančných prostriedkov na iné oblasti podpory - aktivity D1 a D2. Výzva bude uzavretá ku dňu 13.12.2022.


Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po uzavretom 6. hodnotiacom kole k 16.9.2021

- výška žiadaného príspevku v 6. hodnotiacom kole: 64 592,40 €

- výška schváleného príspevku:  64 592,40 €

Priebežný zostatok disponibilnej alokácie po 6. hodnotiacom kole: 292 827,97 €

Zoznam schválených ŽoPr v rámci výzvy IROP-CLLD-S658-512-006

INFORMÁCIE O AKTUÁLNEJ ALOKÁCII, VÝŠKE PRÍSPEVKU A DISPONIBILNEJ INDIKATÍVNEJ VÝŠKE FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV


Informácia o aktualizácii č.2 výzvy č. IROP-CLLD-S658-512-006

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-001 - Aktualizácia č.2 BSZ

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-001 - Aktualizácia č.2 SZ

Prílohy na stiahnutie - Aktualizácia č.2

Upozornenie na aktualizáciu prílohy č. 6 k ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia fin. situácie


Informácia o aktualizácii výzvy č. IROP-CLLD-S658-512-0016

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-001 - Aktualizácia č.1 BSZ

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-001 - Aktualizácia č.1 SZ

Prílohy na stiahnutie - Aktualizácia č.1


Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-001

Prílohy na stiahnutie


Aktivita B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po uzavretom 7. hodnotiacom kole k 25.11.2021

- výška žiadaného príspevku v 7. hodnotiacom kole: 24 687,09  €

- výška schváleného príspevku: 24 687,09  €

- výška žiadaného príspevku v 12. hodnotiacom kole: 31 639,51

Priebežný zostatok disponibilnej alokácie po 12. hodnotiacom kole: 0,00 

Plánované uzavretie výzvy z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov k 23.2.2023

Zoznam schválených ŽoPr v rámci výzvy IROP-CLLD-S658-512-002

INFORMÁCIE O AKTUÁLNEJ ALOKÁCII, VÝŠKE PRÍSPEVKU A DISPONIBILNEJ INDIKATÍVNEJ VÝŠKE FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV


Informácia o aktualizácii č.2 výzvy  IROP-CLLD-S658-512-002

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-002 - Aktualizácia č.2 BSZ

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-002 - Aktualizácia č.2 SZ

Prílohy na stiahnutie - Aktualizácia č.2


Informácia o aktualizácii výzvy č. IROP-CLLD-S658-512-002

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-002 - Aktualizácia č.1 BSZ

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-002 - Aktualizácia č.1 SZ

Prílohy na stiahnutie - Aktualizácia č.1

Upozornenie na aktualizáciu prílohy č. 7 k ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia fin. situácie

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-002

Prílohy na stiahnutie


Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-001

Prílohy na stiahnutie