O nás

Čo je miestna akčná skupina

Územie podporované v rámci osi LEADER musí:

 • spĺňať minimálnu hranicu 10 000 a maximálnu 150 000 obyvateľov

 • z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (napr. väčšie mestá a ich mestské časti)

 • súvislé vidiecke územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci územia žiadajúceho o podporu, sformované na základe spoločného záujmu a jednotne zvolenej témy

 • územie musí mať Miestnou akčnou skupinou spracovanú integrovanú stratégiu rozvoja územia s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, a prípadne aktivitami a pri jej tvorbe uplatnilo princíp zdola nahor

 • predložiť všetky relevantné doklady o formovaní územia, v ktorom miestna akčná skupina pôsobí spolu so súhlasmi všetkých zahrnutých obcí

 • má zriadenú miestnu akčnú skupinu ako verejno-súkromné partnerstvo.

Miestne akčné skupiny predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je potrebné zaregistrovať ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).

Úlohou miestnej akčnej skupiny je:

 • koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva.

 • vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie.

 • implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov.

 • aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia.

 • riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí.

 • finančné riadenie.

História MAS RUDOHORIE, o.z.

V minulom období sme spustili aplikáciu pre turistov, je dostupná na adrese www.rudohorie.goregion.sk

Postupnosť krokov vedúcich k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva

Postupnosť formovania verejno súkromného partnerstva MAS RUDOHORIE prebiehala v niekoľkých časových etapách. Obce nachádzajúce sa v regióne RUDOHORIE prejavili záujem spoločne riešiť problémy na svojom území a chrániť záujmy svojich obyvateľov a rozvíjať spoločný potenciál za účasti verejnosti. Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie (RZMO Rudohorie) je dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým združením 15 obcí a 1 mesta regiónu Rudohorie. Toto združenie je právnickou osobou, vzniknutou na základe zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov dňa 02. novembra 1995. Založené bolo na dobu neurčitú. Sídlom RZMO Rudohorie bolo mesto Medzev, neskôr sa sídlo presunulo do obce Poproč a v súčasnosti združenie má sídlo v obci Jasov.

Dôvodom vzniku združenia bol zámer spojiť sily a prostriedky pri presadzovaní spoločných cieľov a záujmov v rôznych oblastiach rozvoja a spoločenského života obcí a umožniť účasť verejnosti na rozhodovaní o zámeroch súvisiacich s regionálnou politikou.

Organizovali sa spoločné stretnutia, navrhovali sa a pripravovali sa spoločné zámery, ktoré sa postupne riešili aj v jednotlivých obciach na verejných zhromaždeniach.

V priebehu roku 2005 bol s využitím finančných prostriedkov Operačného programu Základná infraštruktúra spracovaný projekt s názvom Komplexný a trvaloudržateľný rozvoj regiónu Rudohorie zohľadňujúci hlavné trendy regionálnej politiky.

Celkový cieľ projektu: prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti východného regiónu vyváženým, komplexným a trvaloudržateľným rozvojom obcí v regióne Rudohorie.

Účel projektu: vytvoriť podmienky a základné predpoklady pre vyvážený, komplexný a trvaloudžateľný rozvoj regiónu Rudohorie.

Špecifické ciele (výsledky):

 • koncepčný a realizovateľný regionálny rozvoj regiónu Rudohorie zohľadňujúci hlavne regionálne kritériá,
 • zlepšenie lokálnej infraštruktúry v regióne Rudohorie,
 • využitie prírodného, historického a kultúrneho potenciálu regiónu Rudohorie,
 • znižovanie nezamestnanosti, podpora podnikania a rozvoj turizmu v regióne Rudohorie.

Koncom roka 2006 sa s využitím finančných prostriedkov Environmentálneho fondu sa vypracoval projekt: Štúdia rozvoja a značenia turistických a cyklistických chodníkov v regióne Rudohorie. Jednalo sa o spracovanie štúdie rozvoja a značenia turistických a cyklistických chodníkov v regióne Rudohorie s rešpektovaním vtedajších daností (prírodné, kultúrne, športové a spoločenské) a taktiež ekologických aspektov územia regiónu, ktorá slúži ako podporný technický dokument pre vypracovanie žiadostí o dotácie z fondov EÚ súvisiacich s ochranou životného prostredia a rozvoja infraštruktúry vidieckeho cestovné ruchu od obce Baška až po obec Štós.

Keďže obce chceli riešiť rozvoj územia v rôznych oblastiach koncepčne k tomu potrebovali poznať aj názory svojich občanov a tiež podnikateľov a predstaviteľov rôznych formálnych i neformálnych združení alebo neziskových organizácií a zväzov. Jednalo sa hlavne o oblasti rozvoja občianskeho života, skvalitňovanie podmienok pre život miestnych obyvateľov, ochrany životného prostredia, ochrany duchovných hodnôt a kultúrneho dedičstva, podpory drobného podnikania a služieb, rozvoja dopravnej a technickej infraštruktúry, rozvoja cestovného ruchu, vidieckej turistiky a agroturistiky, propagácie a prezentácie regiónov a pod.

Na základe informácií miestnych regionálnych aktérov a prezentačných podujatí o využití princípu LEADER v zahraničí sa obce zhodli na tom, že vzhľadom na svoje rýdzo vidiecke územie by radi využili aj túto možnosť pri svojom rozvoji. Na základe odborného vedenia a poradenstva a príkladov zo zahraničia sa v dobrej viere rozhodli vytvoriť zoskupenie obcí (15) a miest (1) a súkromného sektora regiónu Rudohorie. Vytvorenie Miestnej akčnej skupiny RUDOHORIE prebehlo v máji 2008 v meste Medzev a zaregistrovanie Miestnej akčnej skupiny RUDOHORIE, o. z. sa uskutočnilo dňa 04. 06. 2008 na Ministerstve vnútra SR. Nasledovala zložitá príprava Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ, ale podanie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR v rámci osi 4 Leader sa nekonalo, nakoľko obec Nižný Klátov nedodala Uznesenie o vstupe do občianskeho združenia MAS RUDOHORIE. Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia MAS RUDOHORIE, o. z. dňa 26. 11. 2009 MAS RUDOHORIE o. z. požiadala o zmenu Stanov. Zmena sa týkala zníženia počtu obci z pôvodných 16 na 15 obcí (Nižný Klátov). Ministerstvo vnútra SR zmenu v Stanovách MAS RUDOHORIE, o. z. dňa 17. 12. 2009 schválilo.

MAS RUDOHORIE, o. z. si zvolila vlastného manažéra, ktorý mal na starosti prípravu novej žiadosti o NFP z PRV SR, os 4 LEADER i nové spracovanie ISRU MAS RUDOHORIE, o. z..

Dňa 29. 01. 2010 MAS RUDOHORIE, o. z. podala ŽoNFP z PRV osi 4 Leader,  Integrovanú stratégiu rozvoja územia (ISRÚ) MAS RUDOHORIE, o. z. ako aj povinné prílohy na Ministerstvo Pôdohospodárstva SR.

Na základe oznámenia Riadiaceho orgánu (RO) k výsledkom z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín v rámci II. výzvy bolo vybraných 14 konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov), ktorým bol udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny. V Košickom regióne bolo schválených 4 Miestnych akčných skupín – MAS RUDOHORIE. o. z. bola jedna z nich.

Na základe tejto skutočnosti dňa 01. 06. 2010 MAS RUDOHORIE, o. z. podpísala Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v Bratislave.

Územie MAS RUDOHORIE, o.z.

Všeobecný popis územia a analýza súčasného stavu

Popis výhod a nevýhod z hľadiska polohy a lokalizácie územia verejno-súkromného partnerstva (MAS).

K najväčším výhodám polohy územia MAS RUDOHORIE patrí blízkosť krajského mesta Košice, druhého najväčšieho mesta v Slovenskej republike. To prináša rôzne výhody, napríklad blízkosť vyvinutých inžinierskych sietí a cestnej infraštruktúry, rôzne nákupne centrá a komplexy, ale i spoločensko–kultúrne centrum. Navyše priamo v Košiciach sa nachádza veľké medzinárodné letisko, čo zas predstavuje príležitosť spojenia územia MAS RUDOHORIE nielen so zvyškom Slovenska, ale i s okolitým svetom. Ďalej okres Košice – okolie, do ktorého patrí územie MAS RUDOHORIE, plní funkciu relaxačného zázemia pre krajské mesto Košice.

Ďalšou, nie zanedbateľnou, výhodou je samotné prostredie. To, je jednak nepoznačené znečisteným vzduchom a navyše je obdarené mnohými kultúrno - historickými pamiatkami. Okrem toho prostredie je minimálne zaťažené hlukom motorovej, železničnej, či inej dopravy.

Zachovávanie samostatných kultúrnych tradícií, zvyklostí a obyčajov predstavuje ďalší kladný základ pre potenciálny rozvoj cestovného ruchu.

Územie verejno - súkromného partnerstva MAS RUDOHORIE leží výlučne vo vidieckej oblasti, ktorá je málo rozvinutá s nedostatočnou infraštruktúrou (cesty, vodovody, kanalizácie). Keďže sa nachádza pomimo krajského mesta, prináša to so sebou slabú propagáciu územia v inom ako košickom okolí. Navyše toto územie je charakteristické tým, že bolo pôvodne osídľované baníkmi. V posledných desaťročiach banícka aktivita stagnovala a neskôr celkom upadla. V súčasnosti sú aktívne len niektoré ťažiská. Po už neaktívnych ťažiskách zostali rôzne banské štôlne a výkopy, ktoré sa väčšinou stali miestami pre čierne skládky, ktoré následne ohrozujú nielen životné prostredie, ale i samotných občanov.

Organizačná štruktúra MAS RUDOHORIE, o.z.

Členovia MAS RUDOHORIE, o.z.

Erb Baška  Baška Erb Bukovec Bukovec Erb Hodkovce Hodkovce Erb Hýľov Hýľov Erb Jasov Jasov Erb Malá Ida Malá Ida Erb Medzev Medzev Erb Nižný Klátov Nižný Klátov Erb Nováčany Nováčany

Erb Poproč Poproč Erb Rudník Rudník Erb Šemša Šemša Erb Štós Štós Erb Vyšný Klátov Vyšný Klátov Erb Vyšný Medzev Vyšný Medzev Erb Zlatá Idka Zlatá Idka

Členovia Výkonného, Monitorovacieho výboru a Revíznej komisie MAS RUDOHORIE, o.z.

1. Predseda MAS - Ing. Gabriel Nagy

2. Predseda MAS - Ing. Iveta Komorová Hiľovská

1. Podpredseda MAS - Ing. Róbert Nálepka

2. Podpredseda MAS - Ing. Gerhard Ballasch

Manažér MAS - Andrea Sigmundová