Spoločnosť masrudohorie.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

O nás

Čo je miestna akčná skupina

Územie podporované v rámci osi LEADER musí:

 • spĺňať minimálnu hranicu 10 000 a maximálnu 150 000 obyvateľov

 • z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (napr. väčšie mestá a ich mestské časti)

 • súvislé vidiecke územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci územia žiadajúceho o podporu, sformované na základe spoločného záujmu a jednotne zvolenej témy

 • územie musí mať Miestnou akčnou skupinou spracovanú integrovanú stratégiu rozvoja územia s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, a prípadne aktivitami a pri jej tvorbe uplatnilo princíp zdola nahor

 • predložiť všetky relevantné doklady o formovaní územia, v ktorom miestna akčná skupina pôsobí spolu so súhlasmi všetkých zahrnutých obcí

 • má zriadenú miestnu akčnú skupinu ako verejno-súkromné partnerstvo.

Miestne akčné skupiny predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je potrebné zaregistrovať ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).

Úlohou miestnej akčnej skupiny je:

 • koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva.

 • vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie.

 • implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov.

 • aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia.

 • riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí.

 • finančné riadenie.

História MAS RUDOHORIE, o.z.

V minulom období sme spustili aplikáciu pre turistov, je dostupná na adrese www.rudohorie.goregion.sk

Postupnosť krokov vedúcich k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva

Postupnosť formovania verejno súkromného partnerstva MAS RUDOHORIE prebiehala v niekoľkých časových etapách. Obce nachádzajúce sa v regióne RUDOHORIE prejavili záujem spoločne riešiť problémy na svojom území a chrániť záujmy svojich obyvateľov a rozvíjať spoločný potenciál za účasti verejnosti. Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie (RZMO Rudohorie) je dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým združením 15 obcí a 1 mesta regiónu Rudohorie. Toto združenie je právnickou osobou, vzniknutou na základe zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov dňa 02. novembra 1995. Založené bolo na dobu neurčitú. Sídlom RZMO Rudohorie bolo mesto Medzev, neskôr sa sídlo presunulo do obce Poproč a v súčasnosti združenie má sídlo v obci Jasov.

Dôvodom vzniku združenia bol zámer spojiť sily a prostriedky pri presadzovaní spoločných cieľov a záujmov v rôznych oblastiach rozvoja a spoločenského života obcí a umožniť účasť verejnosti na rozhodovaní o zámeroch súvisiacich s regionálnou politikou.

Organizovali sa spoločné stretnutia, navrhovali sa a pripravovali sa spoločné zámery, ktoré sa postupne riešili aj v jednotlivých obciach na verejných zhromaždeniach.

V priebehu roku 2005 bol s využitím finančných prostriedkov Operačného programu Základná infraštruktúra spracovaný projekt s názvom Komplexný a trvaloudržateľný rozvoj regiónu Rudohorie zohľadňujúci hlavné trendy regionálnej politiky.

Celkový cieľ projektu: prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti východného regiónu vyváženým, komplexným a trvaloudržateľným rozvojom obcí v regióne Rudohorie.

Účel projektu: vytvoriť podmienky a základné predpoklady pre vyvážený, komplexný a trvaloudžateľný rozvoj regiónu Rudohorie.

Špecifické ciele (výsledky):

 • koncepčný a realizovateľný regionálny rozvoj regiónu Rudohorie zohľadňujúci hlavne regionálne kritériá,
 • zlepšenie lokálnej infraštruktúry v regióne Rudohorie,
 • využitie prírodného, historického a kultúrneho potenciálu regiónu Rudohorie,
 • znižovanie nezamestnanosti, podpora podnikania a rozvoj turizmu v regióne Rudohorie.

Koncom roka 2006 sa s využitím finančných prostriedkov Environmentálneho fondu sa vypracoval projekt: Štúdia rozvoja a značenia turistických a cyklistických chodníkov v regióne Rudohorie. Jednalo sa o spracovanie štúdie rozvoja a značenia turistických a cyklistických chodníkov v regióne Rudohorie s rešpektovaním vtedajších daností (prírodné, kultúrne, športové a spoločenské) a taktiež ekologických aspektov územia regiónu, ktorá slúži ako podporný technický dokument pre vypracovanie žiadostí o dotácie z fondov EÚ súvisiacich s ochranou životného prostredia a rozvoja infraštruktúry vidieckeho cestovné ruchu od obce Baška až po obec Štós.

Keďže obce chceli riešiť rozvoj územia v rôznych oblastiach koncepčne k tomu potrebovali poznať aj názory svojich občanov a tiež podnikateľov a predstaviteľov rôznych formálnych i neformálnych združení alebo neziskových organizácií a zväzov. Jednalo sa hlavne o oblasti rozvoja občianskeho života, skvalitňovanie podmienok pre život miestnych obyvateľov, ochrany životného prostredia, ochrany duchovných hodnôt a kultúrneho dedičstva, podpory drobného podnikania a služieb, rozvoja dopravnej a technickej infraštruktúry, rozvoja cestovného ruchu, vidieckej turistiky a agroturistiky, propagácie a prezentácie regiónov a pod.

Na základe informácií miestnych regionálnych aktérov a prezentačných podujatí o využití princípu LEADER v zahraničí sa obce zhodli na tom, že vzhľadom na svoje rýdzo vidiecke územie by radi využili aj túto možnosť pri svojom rozvoji. Na základe odborného vedenia a poradenstva a príkladov zo zahraničia sa v dobrej viere rozhodli vytvoriť zoskupenie obcí (15) a miest (1) a súkromného sektora regiónu Rudohorie. Vytvorenie Miestnej akčnej skupiny RUDOHORIE prebehlo v máji 2008 v meste Medzev a zaregistrovanie Miestnej akčnej skupiny RUDOHORIE, o. z. sa uskutočnilo dňa 04. 06. 2008 na Ministerstve vnútra SR. Nasledovala zložitá príprava Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ, ale podanie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR v rámci osi 4 Leader sa nekonalo, nakoľko obec Nižný Klátov nedodala Uznesenie o vstupe do občianskeho združenia MAS RUDOHORIE. Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia MAS RUDOHORIE, o. z. dňa 26. 11. 2009 MAS RUDOHORIE o. z. požiadala o zmenu Stanov. Zmena sa týkala zníženia počtu obci z pôvodných 16 na 15 obcí (Nižný Klátov). Ministerstvo vnútra SR zmenu v Stanovách MAS RUDOHORIE, o. z. dňa 17. 12. 2009 schválilo.

MAS RUDOHORIE, o. z. si zvolila vlastného manažéra, ktorý mal na starosti prípravu novej žiadosti o NFP z PRV SR, os 4 LEADER i nové spracovanie ISRU MAS RUDOHORIE, o. z..

Dňa 29. 01. 2010 MAS RUDOHORIE, o. z. podala ŽoNFP z PRV osi 4 Leader,  Integrovanú stratégiu rozvoja územia (ISRÚ) MAS RUDOHORIE, o. z. ako aj povinné prílohy na Ministerstvo Pôdohospodárstva SR.

Na základe oznámenia Riadiaceho orgánu (RO) k výsledkom z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín v rámci II. výzvy bolo vybraných 14 konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov), ktorým bol udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny. V Košickom regióne bolo schválených 4 Miestnych akčných skupín – MAS RUDOHORIE. o. z. bola jedna z nich.

Na základe tejto skutočnosti dňa 01. 06. 2010 MAS RUDOHORIE, o. z. podpísala Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v Bratislave.

Územie MAS RUDOHORIE, o.z.

Všeobecný popis územia a analýza súčasného stavu

Popis výhod a nevýhod z hľadiska polohy a lokalizácie územia verejno-súkromného partnerstva (MAS).

K najväčším výhodám polohy územia MAS RUDOHORIE patrí blízkosť krajského mesta Košice, druhého najväčšieho mesta v Slovenskej republike. To prináša rôzne výhody, napríklad blízkosť vyvinutých inžinierskych sietí a cestnej infraštruktúry, rôzne nákupne centrá a komplexy, ale i spoločensko–kultúrne centrum. Navyše priamo v Košiciach sa nachádza veľké medzinárodné letisko, čo zas predstavuje príležitosť spojenia územia MAS RUDOHORIE nielen so zvyškom Slovenska, ale i s okolitým svetom. Ďalej okres Košice – okolie, do ktorého patrí územie MAS RUDOHORIE, plní funkciu relaxačného zázemia pre krajské mesto Košice.

Ďalšou, nie zanedbateľnou, výhodou je samotné prostredie. To, je jednak nepoznačené znečisteným vzduchom a navyše je obdarené mnohými kultúrno - historickými pamiatkami. Okrem toho prostredie je minimálne zaťažené hlukom motorovej, železničnej, či inej dopravy.

Zachovávanie samostatných kultúrnych tradícií, zvyklostí a obyčajov predstavuje ďalší kladný základ pre potenciálny rozvoj cestovného ruchu.

Územie verejno - súkromného partnerstva MAS RUDOHORIE leží výlučne vo vidieckej oblasti, ktorá je málo rozvinutá s nedostatočnou infraštruktúrou (cesty, vodovody, kanalizácie). Keďže sa nachádza pomimo krajského mesta, prináša to so sebou slabú propagáciu územia v inom ako košickom okolí. Navyše toto územie je charakteristické tým, že bolo pôvodne osídľované baníkmi. V posledných desaťročiach banícka aktivita stagnovala a neskôr celkom upadla. V súčasnosti sú aktívne len niektoré ťažiská. Po už neaktívnych ťažiskách zostali rôzne banské štôlne a výkopy, ktoré sa väčšinou stali miestami pre čierne skládky, ktoré následne ohrozujú nielen životné prostredie, ale i samotných občanov.

Organizačná štruktúra MAS RUDOHORIE, o.z.

Členovia MAS RUDOHORIE, o.z.

Členovia Výkonného a Monitorovacieho výboru MAS RUDOHORIE, o.z.

Predseda Výkonného výboru:

Ing. Róbert Nálepka, nalepka@vysnymedzev.sk, 0907906788