História MAS RUDOHORIE, o.z.

V minulom období sme spustili aplikáciu pre turistov, je dostupná na adrese www.rudohorie.goregion.sk

 

Postupnosť krokov vedúcich k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva

Postupnosť formovania verejno súkromného partnerstva MAS RUDOHORIE prebiehala v niekoľkých časových etapách. Obce nachádzajúce sa v regióne RUDOHORIE prejavili záujem spoločne riešiť problémy na svojom území a chrániť záujmy svojich obyvateľov a rozvíjať spoločný potenciál za účasti verejnosti. Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie (RZMO Rudohorie) je dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým združením 15 obcí a 1 mesta regiónu Rudohorie. Toto združenie je právnickou osobou, vzniknutou na základe zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov dňa 02. novembra 1995. Založené bolo na dobu neurčitú. Sídlom RZMO Rudohorie bolo mesto Medzev, neskôr sa sídlo presunulo do obce Poproč a v súčasnosti združenie má sídlo v obci Jasov.

 

Dôvodom vzniku združenia bol zámer spojiť sily a prostriedky pri presadzovaní spoločných cieľov a záujmov v rôznych oblastiach rozvoja a spoločenského života obcí a umožniť účasť verejnosti na rozhodovaní o zámeroch súvisiacich s regionálnou politikou.

 

Organizovali sa spoločné stretnutia, navrhovali sa a pripravovali sa spoločné zámery, ktoré sa postupne riešili aj v jednotlivých obciach na verejných zhromaždeniach.

 

V priebehu roku 2005 bol s využitím finančných prostriedkov Operačného programu Základná infraštruktúra spracovaný projekt s názvom Komplexný a trvaloudržateľný rozvoj regiónu Rudohorie zohľadňujúci hlavné trendy regionálnej politiky.

 

Celkový cieľ projektu: prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti východného regiónu vyváženým, komplexným a trvaloudržateľným rozvojom obcí v regióne Rudohorie.

 

Účel projektu: vytvoriť podmienky a základné predpoklady pre vyvážený, komplexný a trvaloudžateľný rozvoj regiónu Rudohorie.

Špecifické ciele (výsledky):

  • koncepčný a realizovateľný regionálny rozvoj regiónu Rudohorie zohľadňujúci hlavne regionálne kritériá,
  • zlepšenie lokálnej infraštruktúry v regióne Rudohorie,
  • využitie prírodného, historického a kultúrneho potenciálu regiónu Rudohorie,
  • znižovanie nezamestnanosti, podpora podnikania a rozvoj turizmu v regióne Rudohorie.

Koncom roka 2006 sa s využitím finančných prostriedkov Environmentálneho fondu sa vypracoval projekt: Štúdia rozvoja a značenia turistických a cyklistických chodníkov v regióne Rudohorie. Jednalo sa o spracovanie štúdie rozvoja a značenia turistických a cyklistických chodníkov v regióne Rudohorie s rešpektovaním vtedajších daností (prírodné, kultúrne, športové a spoločenské) a taktiež ekologických aspektov územia regiónu, ktorá slúži ako podporný technický dokument pre vypracovanie žiadostí o dotácie z fondov EÚ súvisiacich s ochranou životného prostredia a rozvoja infraštruktúry vidieckeho cestovné ruchu od obce Baška až po obec Štós.

Keďže obce chceli riešiť rozvoj územia v rôznych oblastiach koncepčne k tomu potrebovali poznať aj názory svojich občanov a tiež podnikateľov a predstaviteľov rôznych formálnych i neformálnych združení alebo neziskových organizácií a zväzov. Jednalo sa hlavne o oblasti rozvoja občianskeho života, skvalitňovanie podmienok pre život miestnych obyvateľov, ochrany životného prostredia, ochrany duchovných hodnôt a kultúrneho dedičstva, podpory drobného podnikania a služieb, rozvoja dopravnej a technickej infraštruktúry, rozvoja cestovného ruchu, vidieckej turistiky a agroturistiky, propagácie a prezentácie regiónov a pod.

Na základe informácií miestnych regionálnych aktérov a prezentačných podujatí o využití princípu LEADER v zahraničí sa obce zhodli na tom, že vzhľadom na svoje rýdzo vidiecke územie by radi využili aj túto možnosť pri svojom rozvoji. Na základe odborného vedenia a poradenstva a príkladov zo zahraničia sa v dobrej viere rozhodli vytvoriť zoskupenie obcí (15) a miest (1) a súkromného sektora regiónu Rudohorie. Vytvorenie Miestnej akčnej skupiny RUDOHORIE prebehlo v máji 2008 meste Medzev a zaregistrovanie Miestnej akčnej skupiny RUDOHORIE, o. z. sa uskutočnilo dňa 04. 06. 2008 na Ministerstve vnútra SR. Nasledovala zložitá príprava Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ, ale podanie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR v rámci osi 4 Leader sa nekonalo, nakoľko obec Nižný Klátov nedodala Uznesenie o vstupe do občianskeho združenia MAS RUDOHORIE. Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia MAS RUDOHORIE, o. z. dňa 26. 11. 2009 MAS RUDOHORIE o. z. požiadala o zmenu Stanov. Zmena sa týkala zníženia počtu obci z pôvodných 16 na 15 obcí (Nižný Klátov). Ministerstvo vnútra SR zmenu v Stanovách MAS RUDOHORIE, o. z. dňa 17. 12. 2009 schválilo.


MAS RUDOHORIE, o. z. si zvolila vlastného manažéra, ktorý mal na starosti prípravu novej žiadosti o NFP z PRV SR, os 4 LEADER i nové spracovanie ISRU MAS RUDOHORIE, o. z..

      Dňa 29. 01. 2010 MAS RUDOHORIE, o. z. podala ŽoNFP z PRV osi 4 Leader,  Integrovanú stratégiu rozvoja územia (ISRÚ) MAS RUDOHORIE, o. z. ako aj povinné prílohy na Ministerstvo Pôdohospodárstva SR.

      Na základe oznámenia Riadiaceho orgánu (RO) k výsledkom z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín v rámci II. výzvy bolo vybraných 14 konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov), ktorým bol udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny. V Košickom regióne bolo schválených 4 Miestnych akčných skupín – MAS RUDOHORIE. o. z. bola jedna z nich.

      Na základe tejto skutočnosti dňa 01. 06. 2010 MAS RUDOHORIE, o. z. podpísala Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v Bratislave.