IROP

UPOZORNENIE - Aktualizované prílohy k výzvam IROP v rámci MAS platné od 3.8.2021

MAS informuje žiadateľov o príspevok v rámci IROP, že Riadiaci orgán pre IROP zverejnil aktualizované prílohy Implementačného modelu, ktoré sa môžu týkať aj uvedených žiadateľov a ktoré môžu byť relevantné pri príprave ŽoPr.

Ide o nasledujúce dokumenty: 

  1. príloha „Finančná analýza“ ako príloha č. 7 formuláru ŽoPr vo výzve A1- tabuľka Finančnej analýzy je rozšírená tak, aby umožňovala zadávať hodnoty pri majetku, ktorý je odpisovaný 40 rokov (stavebná činnosť);

  2. príloha „Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie“ ako príloha č. 6 formuláru ŽoPr vo výzve A1, príloha č. 6 vo výzve C1, príloha č. 7 vo výzve B2, príloha č. 6 vo výzve B3, príloha č. 7 vo výzve D2 - úprava zohľadňuje situácie, kedy žiadateľ vykazuje v niektorých položkách nulové hodnoty, čo spôsobovalo, že v tabuľke sa vykazovalo delenie nulou a index ako taký nebol vyhodnotený.                                                                         

 Ak sa na Vás aktualizované prílohy vzťahujú, ste povinní použiť ich v rámci predkladaných Žiadostí o príspevok.


Aktivita C1 - Komunitné sociálne služby

Informácia o aktualizácii výzvy č. IROP-CLLD-S658-512-005

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-005 - Aktualizácia č.1 BSZ

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-005 - Aktualizácia č.1 SZ

Prílohy na stiahnutie - Aktualizácia č.1

Upozornenie na aktualizáciu prílohy č. 6 k ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia fin. situácie


Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-005

Prílohy na stiahnutie


Aktivita D2 - Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Informácia o aktualizácii výzvy č. IROP-CLLD-S658-512-003

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-003 - Aktualizácia č.1 BSZ

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-003 - Aktualizácia č.1 SZ

Prílohy na stiahnutie - Aktualizácia č.1

Upozornenie na aktualizáciu prílohy č. 7 k ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia fin. situácie


Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-003

Prílohy na stiahnutie


Aktivita B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po uzavretom 7. hodnotiacom kole k 25.11.2021

- výška žiadaného príspevku v 7. hodnotiacom kole: 24 687,09  €

- výška schváleného príspevku: 24 687,09  €

Priebežný zostatok disponibilnej alokácie po 7. hodnotiacom kole: 31 639,71  €

Zoznam schválených ŽoPr v rámci výzvy IROP-CLLD-S658-512-002


Informácia o aktualizácii výzvy č. IROP-CLLD-S658-512-002

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-002 - Aktualizácia č.1 BSZ

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-002 - Aktualizácia č.1 SZ

Prílohy na stiahnutie - Aktualizácia č.1

Upozornenie na aktualizáciu prílohy č. 7 k ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia fin. situácie

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-002

Prílohy na stiahnutie


Aktivita B3 - Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po uzavretom 6. hodnotiacom kole k 16.9.2021

- výška žiadaného príspevku v 6. hodnotiacom kole: 64 592,40 €

- výška schváleného príspevku:  64 592,40 €

Priebežný zostatok disponibilnej alokácie po 6. hodnotiacom kole: 292 827,97 €

Zoznam schválených ŽoPr v rámci výzvy IROP-CLLD-S658-512-006


Informácia o aktualizácii č.2 výzvy č. IROP-CLLD-S658-512-006

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-001 - Aktualizácia č.2 BSZ

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-001 - Aktualizácia č.2 SZ

Prílohy na stiahnutie - Aktualizácia č.2

Upozornenie na aktualizáciu prílohy č. 6 k ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia fin. situácie


Informácia o aktualizácii výzvy č. IROP-CLLD-S658-512-0016

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-001 - Aktualizácia č.1 BSZ

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-001 - Aktualizácia č.1 SZ

Prílohy na stiahnutie - Aktualizácia č.1


Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-001

Prílohy na stiahnutie


Aktivita A1 - Podpora podnikania a inovácií

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po uzavretom 7. hodnotiacom kole k 30.6.2021

- výška žiadaného príspevku v 7. hodnotiacom kole: 17 776,57 €

- výška schváleného príspevku: 17 229,87 €

Priebežný zostatok disponibilnej alokácie po 7. hodnotiacom kole: 211 916,32 €

Zoznam schválených ŽoPr v rámci výzvy IROP-CLLD-S658-511-001


Informácia o aktualizácii výzvy č. IROP-CLLD-S658-511-001

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-511-001 - Aktualizácia č.1 BSZ

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-511-001 - Aktualizácia č.1 SZ

Prílohy na stiahnutie - Aktualizácia č.1

Upozornenie na aktualizáciu prílohy č. 6 k ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia fin. situácie

Upozornenie na aktualizáciu prílohy č. 7 k ŽoPr -Finančná analýzaVýzva MAS IROP-CLLD-S658-511-001

Prílohy na stiahnutie