Oznamy


http://www.masrudohorie.sk/rse/img.php?class=img&id=282

Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva miestne akčné skupiny zapojiť sa do 13. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2023“. Informácie k súťaži a prihlášku nájdete TU.


                             


Dňa 16.3.2022 PPA uverejnila na svojom webovom sídle Usmernenie č. 7 RO pre PRV SR 2014 - 2022 a Systém riadenia CLLD verzia 1.12


Dňa 22.7.2022 PPA uverejnila na svojom webovom sídle Oznámenie prijímateľom NFP cez iniciatívu LEADER - opakovanie VO/O po podpise zmluvy o NFP s PPA


Centrálny koordinačný orgán MIRRI SR zverejnil dňa 26.5.2021 Jednotnú príručku pre žiadateľov/ prijímateľov k procesu a kontrole VO/O. Príručka je účinná od 15.6.2021, stiahnuť si ju môžete kliknutám na názov príručky.


Vzor zmluvy o príspevok IROP je zverejnený na webovom sídle https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/


Vážení členovia MAS RUDOHORIE, o.z.,

V rámci propagácie regiónu plánujeme vydanie Kuchárskej knižky s tradičnými regionálnymi receptami. Týmto Vás žiadame o spoluprácu pri jej príprave. Ak máte vo Vašej obci špeciality, ktoré sú pre ňu špecifické, alebo poznáte niekoho, kto varí tradičné jedlá spojené s týmto regiónom, prosím podeľte sa o ne s nami a pomôžte nám zachovať toto dedičstvo.

Vaše recepty nám môžete posielať na mailovú adresu masrudohorie@masrudohorie.sk

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.


Dňa 10.3.2021 PPA uverejnila na svojom webovom sídle Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 6 k presunu finančných prostriedkov v rámci jednotlivých podopatrení PRV SR 2014 – 2020.


Dňa 14.4. 2020 PPA uverejnila na svojom webovom sídle Usmernenie pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19.


Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu
zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce na predmet: „Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská“ - Nižný Klátov

zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce na predmet: „Ihrisko v obci Malá Ida“


Verejný sektor MAS RUDOHORIE, o. z.
P O Z V Á N K A
.
Pozývame Vás na pracovné stretnutie ohľadne poskytnutia informácií k vyhláseným výzvam
v rámci opatrení 7.2 a 7.4, ktoré sa uskutoční dňa 3. júla 2019 (streda) od 9:00 hod. v Kultúrnom dome v Nižnom Klátove.
Andrea Sigmundová
manažér MAS RUDOHORIE, o. z.