Spoločnosť masrudohorie.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Oznamy

Vážení zástupcovia MAS,

v súčasnosti prebieha veľmi zaujímavá aktivita GOOD FOOD MARCH – Pochod za dobré jedlo, súvisiaca s nastávajúcou reformou spoločnej poľnohospodárskej politiky. Požiadavky na reformu SPP vyjadrujú farmári, obyvatelia a mladí ľudia priamo inštitúciám EÚ. Podporte túto iniciatívu aj Vy, máte možnosť vyjadriť svoj názor pomocou fotografie alebo zaslaním odkazu poslancovi EÚ. Vyzvite k aktivite aj ostatných.

Je to veľmi jednoduché. Podrobnejšie informácie nájdete v maili nižšie.

S pozdravom,

Ing. Malvína Gondová

riaditeľka

Agentúra pre rozvoj vidieka

Akademická 4

949 01 Nitra

e-mail: gondova@arvi.sk

www.arvi.sk

ACTION ALERT! 21.08.2012

YOU take a photo. WE take it to Brussels.

Write a message to your EU leaders about the food and farming you want!As part of the Good Food March to BrusselsARC2020 and the other initiator organisations are inviting citizens and farmers to send their demands for the future of the Common Agricultural Policy directly to Brussels.

Wherever you are, whoever you are, you can help provoke a change for better...

All it takes is an A4 sheet of paper, a thick felt-tip pen and a camera. Write your message on food and farming that addresses the essence of an issue you care about. Then add your first name and country of origin. Ask a friend to take a picture of you and your message in landscape mode; preferably with a background that links you to your message – i.e. in your kitchen or garden, at your local shop or farm. Then email your picture message to photo@goodfoodmarch.eu.  

All the photos we receive will be uploaded to the official Good Food March website: www.goodfoodmarch.eu. They will also be put into a photo album of testimonialswhich will be presented to EU representatives in Brussels on the final day of the Good Food March: September 19th 2012. 

There is still time for you to send yours in. The final deadline for submitting the photos isSeptember 12th. For inspiration, click here to see the all the photo messages we have received so far. Looking forward to seeing your picture soon!

Výzva na zapojenie sa do druhého ročníka súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS.

Tešíme sa na Vašu účasť  a Vaše fotografie.

Prihláška / Info

Oznámenie č. 63 zo dňa 17.04.2012

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPaRV SR v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 na pomoc de minimis oznamuje miestnym akčným skupinám, ktorým bol udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny (ďalej len „MAS“), aby nezverejňovali výzvy na implementáciu integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 3.1. perzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam implementované prostredníctvom osi 4(ďalej len „opatrenie 3.1“) a opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť A implementované prostredníctvom osi 4 (ďalej len „opatrenie 3.2 A“).

V súčasnom období prebieha schvaľovací proces aktualizácií „Schémy  štátnej pomoci na podporu perzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementovaných prostredníctvom osi 4 Leader“ pre opatrenie 3.1 a „Schémy minimálnej pomoci na opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A, implementované prostredníctvom osi 4“ (ďalej len „schémy“) zo strany Ministerstva financií SR a je preto potrebné čakať na schválenie aktualizovaných schém.

Po schválení aktualizácií schém Ministerstvom financií SR budú predmetné schémy zverejnené na webových sídlach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry (www.land.gov.skwww.apa.sk).

V prípade, ak bola vyhlásená Výzva pre opatrenie 3.1 a/alebo opatrenie 3.2 A žiadame MAS,  aby postupovali v zmysle § 36 ods. 6 Zákona 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov.

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

udeľuje výnimku zo Systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka pre opatrenia č. 1.1 (121), 1.2 (123), 1.3 (125), 1.4 (122), 1.5 (142), 1.6 (111), 1.7 (114), 1.11(141), 2.1 (226), 3.1 (311), 3.2 (313), 3.3 (331), 3.4.1 (321), 3.4.2 (322), 3.5 (341) financované z Programu rozvoja vidiekaSR 2007-2013 na dĺžku lehôt stanovených na vybavenie žiadostí o platbu prijatých v období do 31. 01. 2012 len pri systéme refundácie, paušálnych platieb a predfinancovania. Lehoty na vybavenie žiadostí o platbu sa v predmetných systémoch a opatreniach predlžujú na sedem mesiacovodo dňa, kedy bola na PPA doručená kompletná žiadosť o platbu spolu s požadovanými prílohami.

Oznámenie

V termíne od 29. do 31. mája 2012 sa uskutoční LeaderFEST 2012 Levoča - stretnutie Leadrov európskych krajín.

Ide už o 3. ročník stretnutia zástupcov MAS a ďalších aktérov rozvoja vidieka, pracujúcich metódou Leader.

Podrobnejšie informácie ako aj pozvánku a program nájdete TU.

Oznámenie č. 50 zo dňa 30.6.2011 (Leader – zmena a doplnenie zákona o VO)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom (oprávneným žiadateľom) o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 Leader, že dňa 15.6.2011 nadobudol účinnosť zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý okrem iného mení a dopĺňa aj zákon o verejnom obstarávaní.

Zmenou zákona dochádza k nasledovným zmenám:

a) zmena definície osoby podľa § 7, b) zmena v určovaní predpokladanej hodnoty zákazky u osôb spadajúcich pod § 7.

1. Osoby povinné postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

Osoby povinné postupovať pri zadávaní zákaziek v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sú:

a) osoby, ktoré sú podľa § 6 zákona o verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom, b) osoby, ktoré sú podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľom, c) osoby, ktoré nie sú verejným obstarávateľom ani obstarávateľom ale sú osobou, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia § 7 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Postupy zadávania zákaziek konečným prijímateľom (oprávneným žiadateľom)

V závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky môžu byť zákazky zadávané ako nadlimitné, podlimitné, podprahové a s nízkou hodnotou.

2.1 Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ), ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a ktorému verejný obstarávateľ poskytol viac ako 50% finančných prostriedkov (nenávratný finančný príspevok t.j. zdroj EÚ a zdroj ŠR) na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní s tým, že sa na neho vzťahujú ustanovenia o verejnom obstarávateľovi a je povinný postupovať ako tento verejný obstarávateľ. 2.2 Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ), ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a ktorému verejný obstarávateľ poskytol percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná používať postup pri zadávaní zákaziek v zmysle § 7, ods. 2 zákona 158/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osoby povinné verejne obstarávať postupujú pri zadávaní nadlimitných zákaziek postupmi podľa druhej časti zákona o verejnom obstarávaní, pri zadávaní podlimitných zákaziek, podprahových zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou podľa tretej časti zákona o verejnom obstarávaní.

Pri zadávaní nadlimitných, podlimitných a podprahových zákaziek musia byť činnosti vo verejnom obstarávaní vykonávané prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Osoba povinná verejne obstarávať uvedená v bode 1. Osoby povinné postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, písm. c) nemusí vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Pre výkon činností verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou nemusí tieto činnosti vykonávať odborne spôsobilá osoba.

3. Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky

Právna úprava zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1.4.2011 do 14.6.2011 definuje určenie predpokladanej hodnoty zákazky u osôb spadajúcich pod § 7 ods.1 v závislosti od výšky takto poskytnutých finančných prostriedkov.

S účinnosťou od 15.6.2011 v súvislosti so zmenou § 7 zákona o verejnom obstarávaní sa predpokladaná hodnota vypočíta v závislosti od zákazky ako celku t. j. vrátane vlastných zdrojov konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa).

Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní. Predpokladaná hodnota zákazky sa vždy určuje v EUR bez DPH.

Postupy pri preukazovaní výdavkov zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, písm. A. - ak zákazka bola zadávaná postupom obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní ostávajú v platnosti pričom výnimka sa uplatňuje pri konečnom prijímateľovi (oprávnenom žiadateľovi), ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a ktorému verejný obstarávateľ poskytol percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb a táto osoba postupuje pri zadávaní zákaziek v zmysle § 7, ods. 2 zákona 158/2011 Z.z., nepredkladá v rámci požadovanej dokumentácie potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie s úradne osvedčeným podpisom o tom, že verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovarov a/alebo uskutočnenie stavebných prác a/alebo poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom projektu bolo vykonané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci podprahovej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou.

Postupy pri preukazovaní výdavkov zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, písm. B – zjednodušený postup obstarávania sa v zmysle účinnosti zákona č. 158/2011 Z. z. neuplatňujú s výnimkou písm. B 3. Obstarávanie investícií vlastnou prácou, ktorý ostáva v platnosti.

Postupy v zmysle Usmernenia, kapitola 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, písm. C Náležitosti cenových ponúk, písm. D Zmeny vybraného dodávateľa, písm. E Postup obstarávania v rámci opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce ostávajú v platnosti.

4. Aktuálne ŽoNFP sú zverejnené v časti Aktuality.

Oznámenie č. 48 zo dňa 2.6.2011 (Leader - opatrenie 3.3 – Pracovný výkaz)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje konečným prijímateľom – predkladateľom projektov, že pri opatrení 3.3 Vzdelávanie a informovanie implementované prostredníctvom osi 4 Leader  je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný predkladať pracovný výkaz k žiadosti o platbu - a to od dňa zverejnenia na internetovej stránke na činnosti uvedené v predmete projektu/zmluve.  Formulár k žiadosti o platbu, predmetný pracovný výkaz a všetky ostatné prílohy k žiadosti o platbu sú zverejnené TU.

Oznámenie č. 46 zo dňa 28.4.2011 (Leader – zverejňovanie rozpočtu)

V súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, bod 8.1 Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa - predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie, bod 1, písm. g) sú MAS, ktoré boli schválené v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 povinné v rámci Výziev na implementáciu stratégie pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4, uverejniť rozpočet, t. j. sumu finančných prostriedkov alokovanú pre konkrétne príslušné opatrenie v rámci vyhlásenej Výzvy na implementáciu stratégie a nie celkový rozpočet opatrenia osi 3, tak ako ho MAS uvádzali v záväznej osnove stratégie, príloha č.4 Opatrenia osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, implementované prostredníctvom osi 4 Leader.

Oznámenie č. 42 zo dňa 29.03.2011 (Zrušenie výzvy – opatrenie 4.2)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom (oprávneným žiadateľom) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MP SR, v zmysle § 36, ods.6, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 528/2008“) ruší ku dňu 28. marca 2011výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce – výzva č. 2010/PRV/18 (ďalej len „výzva“) zverejnenú na internetovej stránke www.apa.sk dňa 26. novembra 2010, na základe ktorej mohli koneční prijímatelia (oprávnení žiadatelia) predkladať Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce v  termíne od 26. novembra 2010 do 31. marca 2011.

Nová výzvana predkladanie ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce bude vyhlásená v termíne od 5. apríla 2011 do 31. mája 2011 za účelom, aby koneční prijímatelia (oprávnení žiadatelia) mali vytvorený dostatočný časový priestor pre prípravu ŽoNFP a  predloženie povinných príloh a dokumentácie. S výzvou bude zverejnené aj Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader verzia č. 1.8, v ktorom budú zapracované ustanovenia Dodatku č. 8 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader verzia č. 1.7.

Zdroj: www.apa.sk

Oznámenie o vyhlásení výzvy č. 8/PRV/MAS58

Oznámenie o vyhlásení výzvy č. 6/4.1 ISRÚ/2011

Oznámenie o vyhlásení výzvy č. 5/4.1 ISRÚ/2011

Oznámenie o vyhlásení výzvy č. 4/4.1 ISRÚ/2011

Oznámenie o vyhlásení výzvy č. 3/4.1 ISRÚ/2011

Oznámenie o vyhlásení výzvy na opatrenie 4.1.1.1 Vzdelávanie a informovanie

Oznámenie novozvoleným starostom obcí a primátorom miest